Novosti

Prva istraživanja u sklopu projekta "Bioraznolikost podzemne faune Karlovačke županije"

Započela su sustavna speleološka i biospeleoška istraživanja u sklopu projekta "Bioraznolikost podzemne faune Karlovačke županije", financiranog od EU. Istraživanja je organiziralo Hrvatsko biospeleološko društvo, a sudjelovali su i članovi PD Vrlovka, SK Ursus spelaeus, SD Karlovac i SO PDS Velebit. Prva istraživanja su se odvijala na širem području grada Ogulina i na Krnjaku u razdoblju od 11.-15.02.2009. Posjećena su četiri speleološka objekta u kojima je fotografiran i snimljen prostor i podzemna fauna što je bio glavni cilj istraživanja. Od vrlo bogatog sakupljenog materijala najzanimljiviji je nalaz sitnog kornjaša roda Machaerites čija obrada je u tijeku.

Na području Kamanja i Lipnika istraživanja su održana u razdoblju od 17.-21.03.2009. Posjećeno je 12 speleoloških objekata, uključujući iznimno zanimljivu špilju Vrlovku. Tri objekta su topografski snimljena, a svih 12 je biospeleološki istraživano. Utvrđeni su vrlo zanimljivi nalazi špiljske faune, čija je obrada u tijeku. Među najmanje 25 različitih vrsta najzanimljiviji su rakušci roda Niphargus, nekoliko vrsta skokuna, brojni lažištipavci i pauci, a od kornjaša je najznačajniji nalaz sitnog kornjaša roda Machaerites, vjerojatno nove vrste za znanost. Istraživana je fauna šišmiša u špilji Vrlovci te su utvrđene četiri vrste šišmiša. Istraživanja će se nastaviti u svibnju, lipnju i rujnu.

 

 

 

 

"Ova web stranica je proizvedena uz pomoć Europske unije. Sadržaj iste isključiva je odgovornost Hrvatskog biospeleološkog društva i ni u kojem slučaju se ne može smatrati da odražava stajališta Europske unije."