Novosti

Primjedbe HBSD-a na Studiju Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu HE Ombla

24.05.2015

HBSD je tijekom javne rasprave dostavio primjedbe Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije na Studiju Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu HE Ombla u kojoj ocjenjujemo kako se izgradnjom podzemne hidroelektrane ne mogu isključiti negativni učinci na ciljne vrste i stanište 8310 u sklopu ekološke mreže Paleoombla - Ombla te smatramo da je navedeni zahvat neprihvatljiv. Također, komentari na Studiju proslijeđeni su nadležnim Ministarstvima, Vladi, hrvatskim predstavnicima u Europskom parlamentu, SIBIOS-u (International Society for Subterranean Biology), IUCN-u (International Union for Conservation of Nature) te brojnim drugim međunarodnim organizacijama te znanstvenoj i stručnoj javnosti. Međunarodna znanstvena zajednica slanjem otvorenih pisama Vladi pružila je potporu naporima u zaštiti i očuvanju ovog svjetski značajnog lokaliteta.

Na linkovima pogledajte:

Mišljenje DZZP-a

Stručni elaborat HBSD-a iz 2012.g.

Primjedbe HBSD-a na Studiju

Sažetak zaključaka i primjedbi HBSD-a na Studiju Glavne ocjene je slijedeći:

1. Špiljski sustav Vilina špilja - izvor Omble predstavlja rijedak i jedinstven fenomen. Sa svojih zabilježenih 67 troglobiontnih i stigobiontnih svojti beskralježnjaka spada u sedam najbogatijih špilja u svjetskim razmjerima. Stanište je šest ciljnih vrsta; šišmiša Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, i popovske gaovica (Delminichthys ghetaldii), vrsta koja je dodana na Biogeografskom seminaru (Zagreb, 29. i 30. rujna 2014.).

2. Godišnja dinamika faune šišmiša te njihovog korištenja špilje nepotpuna je uslijed nepostojanja cjelogodišnjeg istraživanja. Također, nisu mjereni mikroklimatski parametri koji su ključni za odabir skloništa i bitni kod porodiljnih kolonija i mladunaca.

3. U fazi izgradnje i u fazi korištenja doći će do degradacije špiljskog objekta, ali i okolnog staništa što će imati negativan utjecaj na faunu šišmiša koji se usprkos propisanim mjerama zaštite neće moći smanjiti na prihvatljivu razinu.

4. Pogrešno je interpretiran tj. proširen stanišni tip 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost te je uslijed toga utjecaj planiranog zahvata na stanište netočno procijenjen.

5. Pretpostavke o prostornoj redistribuciji vrsta na temelju kojih je donesen zaključak o neutralnom do umjereno pozitivnom utjecaju izgradnje HE Ombla na predmetni stanišni tip znanstveno su neutemeljene.

6. Špiljski sustav Vilina špilja - izvor Omble, kao i speleološki objekti na širem području, nisu nikada sustavno biospeleološki istraženi. Recentna istraživanja financirana od strane HEP-a su provedena u trajanju od samo tri mjeseca i nisu uključivala duboke zarone u donjim dijelovima ovog špiljskog sustava. Minimalno razdoblje sustavnog istraživanja je godina dana čime se obuhvaća uzorkovanje tijekom svih godišnjih doba i različitih vodostaja.

7. Ne postoji cjeloviti nacrt špiljskog sustava Vilina špilja - izvor Omble. Dosadašnji podaci ukazuju na postojanje velikih neistraženih podzemnih prostora, naročito u donjim potopljenim dijelovima špilje.

 

 

 

 

 

shop donatori i sponzori