Publikacije

Svijet ispod svijeta

U špilji Vrlovci u Kamanju je 28.10.2009. g. otvorena stalna izložba “Svijet ispod svijeta”, u sklopu koje je tiskan istoimeni katalog izložbe. Otvorenjem izložbe završio je projekt HBSD-a “Bioraznolikost podzemne faune Karlovačke županije”, financiran od Europske Unije u sklopu programa PHARE 2006.

U Katalogu ove izložbe opširno je predstavljena špilja Vrlovka i njen živi svijet. Također su opisane i druge važnije špilje šireg ogulinskog kraja te je dan pregled špiljske faune sa brojnim fotografijama snimljenim in situ za vrijeme trajanja ovoga projekta. Navedena je i lista ugroženih špiljskih životinja prema Crvenoj knjizi špiljske faune Hrvatske te razlozi njene ugroženosti.

Cijeli Katalog izložbe možete preuzeti ovdje.

Referenca: Bedek, J., H. Bilandžija, D. Hamidović, H. Cvitanović, T. Dražina, B. Jalžić, V. Jalžić, P. Kovač Konrad, M. Lukić, K. Miculinić, R.Ozimec et M. Pavlek, 2009: Svijet ispod svijeta: Bioraznolikost špiljske faune Ogulina i Kamanja – podzemna baština od svjetske važnosti sakrivena u Karlovačkoj županiji / World Under World: Cave Fauna Biodiversity in Ogulin and Kamanje – Globally Important Subterranean Heritage Hidden in Karlovac County. Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb, pp. 79.